Secretariat

 

Mr. Shailesh Mishra
Chief Executive Officer
Tel: 977 1 4169175
Email: shailesh@ippan.org.np